O nás

Činnost:  Hlavním cílem naší činnosti je podpoření cestovního ruchu v lokalitě Zábřehu a především Dolního Bušínova (Bozeňova), který byl vždy navštěvován rodinami s dětmi a sloužil k aktivnímu odpočinku.

Našimi cílovými skupinami jsou: děti do 15 let, mladí lidé
(15 – 30 let), rodiny s dětmi (25-45 let), manželské páry, jejichž děti již opustily rodinu a vytvořily vlastní, aktivní senioři i lidé handicapovaní, ať již z blízkého okolí či výletníci z jiných vzdálenějších regionů.

Většinu aktivit organizace vykonává v objektu Sport & Relax areálu Bozeňov v Dolním Bušínově, kde má i své sídlo. Pořádáme pravidelné sportovní dny – turnaje v nohejbalu, beachvolejbalu, turnaj v šachu, člověče nezlob se. Máme za sebou i několik úspěšných ročníků Bozeňovského Bikemaratonu a ve spolupráci s plaveckým klubem akci Bozeňovské ledy. Pro děti jsou zde tradiční dětské dny, animační programy, outdoorové hry, malování velikonočních kraslic a pletení tatarů, pálení čarodějnic, vyřezávání dýní, čert a mikuláš, předvánoční vycházky
ke krmelcům a nadílka zvířátkům, výukové dny, dny bezpečnosti.

V roce 2014 se nám povedly 2 projekty, a to Zážitková stezka
pro prarodiče a jejich vnoučátka, Půjčovna netradičních sportovních potřeb.

Snažíme se, aby aktivity, které pořádáme, byly pro jednotlivé cílové skupiny přínosem. V krásných přírodních podmínkách je snahou založit u dětí (ale i člověka obecně) elementární podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového rozsahu. Snažíme se vytvořit prostřednictvím her otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Další dílčí cíle:

 • povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti a, vývoji a neustálých proměnách,
 • poznávání jiných kultur,
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit,
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně dítěte
  před nebezpečnými vlivy,
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách,
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám,
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí,
 • příklady vzdělávacích programů, nabízených v rámci Dnů bezpečnosti,
 • pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních a technických objektů, vycházky do okolí,
 • aktivity zaměřené na získání praktické dovednosti v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, apod…)
 • sledování a návštěva událostí v obci, které jsou pro dítě důležité,
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dostupných způsobech jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň…),
 • využívání praktických ukázek:
  • hry a aktivity na výše uvedená téma (např. dopravní předpisy,….).
  • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (les, louka, rybník, apod. …),
  • pěstitelské a chovatelské činnosti,
  • třídění odpadu, ekologické nakládání s odpadem.

Pro handicapované osoby jsou všechny tyto aktivity vhodné.

Při sportovních aktivitách, mají s sebou asistenty. Pravidelně nás navštěvují klienti z Charity Zábřeh, kteří zde sportují, jezdí
na běžkách na tratích, které jim vyznačíme na menším okruhu kolem multifunkčního hřiště.

Nejznatelněji zapojenou  skupinou  jsou děti do 15 let, jejich rodiče a babičky s dědečky.

Stanovy